วิชา รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  รหัสวิชา 30201-2104  ทฤษฎี 3 ปฎิบัติ 0 หน่วยกิต 3
(Financial Reporting And Analysis)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และหลักการวิเคราะห์งบการเงิน

2. สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และแปลผลการวิเคราะห์งบการเงิน

3. สามารถจัดทำงบกระแสเงินสด

4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์และรอบคอบ

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

2. วิเคราะห์และแปลผลงบการเงินโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

3. จัดทำงบกระแสเงินสด

 คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์และลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน วิเคราะห์

งบการเงินด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง แนวโน้ม การเคลื่อนไหวของเงินทุน และอัตราส่วนทางการเงิน

การแปลผลการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบกระเสเงินสด