ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ