20701-2104 แกะสลักผักและผลไม้ 2-2-3 (Fruit and Vegetable Curving)

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกบงานแกะสลักผักและผลไม้ ั

 2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 

3. สามารถแกะสลักผัก ผลไม้เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน สมรรถนะรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการแกะสลักผักและผลไม้ 

2. แกะสลักผักและผลไม้เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

3. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ในการแกะสลักผักผลไม้ในโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษา และฝึกปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้