ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักกการจัดวาง ธาตุทางทัศนศิลป์ การใช้สีตามหลักทฤษฏีสี ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุ รูปแบบ เนื้อหา เทคนิควิธีการ และการแสดงออกทางทัศนศิลป์ แนวทางในการสร้างสรรค์งานทางทัศนธาตุ

https://meet.google.com/aqq-byaz-kuy
https://meet.google.com/hwi-tmiv-owq