คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การเก็บรักษา

การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานตามหลักสากล การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ค านวณต้นทุน กาหนดราคา และจัดจำหน่าย