ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการใช้ซอฟแวร์เพื่อการเขียนแบบดิจิตอลเบื้องต้น รูปร่าง รูปทรงพื้นฐาน ประกอบด้วย ภาพด้าน ภาพตัด ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ การจัดเก็บข้อมูล การพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์ และน าเสนอผลงาน