ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย กฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจํากัด การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง บริษัท การจําหน่ายหุ้นทุน การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร โดยตั้งสํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่น การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัด การเลิกกิจการและชําระบัญชีรวมทั้งการแก้ไข ข้อผิดพลาดทางบัญชี