30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2-2-3 (Accounting for Merchandising Business)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ ด้วยวิธีการบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง และการแก้ไขข้อผิดพลาด และปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี จัดทำแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม