จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับงานเลขานุการ 
2. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการปฏิบัติงานเลขานุการ 
2. ติดต่อสื่อสารโต้ตอบด้วยเอกสารและเครื่องมือ 
3. ต้อนรับ นัดหมาย ภายในและภายนอกสำนักงาน 
4. จัดการเดินทางตามขั้นตอน 
5. จัดเก็บเอกสารตามระบบเอกสาร  
6. จัดประชุมตามขั้นตอนการประชุม 

คําอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ การติดต่อสื่อสารการต้อนรับ การนัดหมาย  และให้บริการผู้มาติดต่อ การจัดการเดินทาง การโต้ตอบจดหมาย  การจัดเก็บเอกสาร  และการจดการประชุม