คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ความเป็นมาของประวัติเครื่องแต่งกายไทยในสมัยต่าง ๆ วิวัฒนาการ
การแต่งกาย วัฏจักรแฟชันเสื้อผ้าของไทย การแต่งกายกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศต่าง ๆ