ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม และขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียน โปรแกรมคำสั่งการคำนวณ ่ เงื่อนไข กรณีและการทำซ้ำ การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางง่าย