ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี การวิเคราห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการจ้าขคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระะดาษทำการ 6 ช่อง การปรับปรุง การปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี