คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยวองค์ประกอบของ การตลาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดการแบ่งส่วนทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด ความสําคัญของการตลาดดิจิทัล การใช้เครื่องมือและ ช่องทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจการท่องเที่ยว