ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและการบริการ หลักการ ความสำคัญและรูปแบบ

ในการให้บริการ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริการ การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในสังคม

การผูกมิตรไมตรี พฤติกรรมของลูกค้าการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ เทคนิคการจูงใจการสร้างความประทับใจ

ให้กับลูกค้า แนวทางการทำงานเป็นทีมเพื่องานบริการ การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการและแกไขปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ