ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวก้บเครื่องมืออุปกรณ์ และจักรเย็บระบบอุตสาหกรรมหลักการและวิธีการเย็บ ระบบอุตสาหกรรม การใช้และบำรุงรักษาจักรอุตสาหกรรม การเย็บพื้นฐานตามแบบที่กำหนด และการเย็บเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรม