คาํอธบิายรายวชิา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบัความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวโครงสร้างและลกัษณะของธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านธุรกิจท่องเที่ยว