ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อและกางเกงบุรุษ การเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างแบบการคำนวณผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น การลองตัวและการแกไขข้อบกพร่อง