ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานแฟชั่นและสิ่งทอ ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานแฟชันและสิ่งทอ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และนำเสนอ ผลงานแฟชันในเชิงธุรกิจ ในงานแฟชันและสิ่งทอ