ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีด ห้องผ้าในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของงานซักรีด การตรวจสอบและแยกประเภทของผ้า การซ่อมแซมผ้า การใช้อุปกรณ์และสารเคมี การทำความสะอาด ผ้าชนิดต่าง ๆ การรับ - ส่งผ้า และฝึกปฏิบัติงานซักรีด