วิชา  การตัดเย็บเบื้องต้น  รหัสวิชา  20400-1001   ทฤษฎี  ปฏิบัติ 4  หน่วยกิต 3

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติของเส้นใย และการดูแลรักษาผ้า

2. เข้าใจหลกัการและวิธีการการสร้างแบบและตดัเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย

3. มีทักษะในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ

4. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย

5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และมีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย และดูแลรักษาผ้า

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย 

3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ ตามหลักการ

4. สร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย ตามกระบวนการ

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใยและการดูแลรักษาผ้า การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการตัดเย็บ การเย็บตะเขบ็ต่าง ๆ ด้วยมือและจักร การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย