จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีการเตรียมหลักการหุงต้มเทคนิคการประกอบอาหารของเนื้อสัตว์นม ไข่ผัก ผลไม้ไขมัน ธัญพืช เครื่ องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรสและการเก็บรักษาอาหาร 

2. เลือกใช้วัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีในกระบวนการการประกอบอาหาร 

2. เลือกวัตถุดิบเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ 

3. ประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อสัตว์นม ไข่ผัก ผลไม้ไขมัน ธัญพืช เครื่ องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลักการเตรียมวิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทต่าง ๆ