ศึกษาและปฏิบัติการใช้คำศัพท์ สำนวนที่ใช้เพื่องานบริการอาการและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง การให้ ข้อมูลเกี่ยวอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร การต้อนรับลูกค้า การเขียนรายการอาหาร การสั่งอาหารการให้ คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ การให้บริการและให้ข้อมูลอื่นๆในร้านอาหาร