คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานของการขาย และการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักการขายแนวความคิดการขายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปรียบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการขายออนไลน์ และการขายผ่านตัว แทนจำหน่าย (Travel Agent) การจำหน่ายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวผ่านระบบพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สถานการณ์ทางการตลาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นโยบายของรัฐกับการส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว