จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1.       มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย

2.       มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส

3.       มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง

4.       มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส

2.       พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่าง ๆ ตามหลักการ

3.       คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์

4.       บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์ เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์