ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ ชนิดและลักษณะของเสื้อผ้าสตรีวัสดุอุปกรณ์
ในการสร้างแบบและตัดเย็บ การวัดตัวเพื่อการสร้างแบบ การตัดเย็บเสื้อ กระโปรง และกางเกงสตรีเบื้องต้น
การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่อง