ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก โครงร่างหุ่นเด็กวัยต่าง ๆ เพื่อการแสดง
แบบเสื้อการวาดโครงร่างหุ่นเด็ก องค์ประกอบของเสื้อผ้าเด็ก การระบายสีในแบบเสื้อ และการออกแบบ
เสื้อผ้าเด็กเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ