ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เกี่ยวกบังานประดิษฐ์ตามสมยันิยม การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ์คา นวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย