ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกyบ ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง หลักการดำเนินงาน รูปแบบ การวางแผน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง