ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับจาวาสคริปต์เบื้องต้น วิธีการใช้งาน ไวยากรณ์(Syntax) คําสั่งต่างๆ ในการเเสดง ผลหน้าเว็บไซต์คําสั่งที่ให้ทํางานตามลําดับ เขียนข้อความบอกรายละเอียด (Comments) ตัวแปร (Variables) ประเภทของข้อมูล องค์ประกอบหลักของวัตถุการเรียกใช้ฟังก์ชั่น (Functions) ตัวดําเนินการ (Operators) เปรียบเทียบหาค่าความจริง (Boolean) คําสั่งเงื่อนไข(Conditionals)คําสั่งวนรอบ (Looping) ฟังก์ชั่น (Functions) ความผิดพลาด (Errors) ตัวอย่างจาวาสคริปต์เบื่องต้น และปฏิบัติการเขียนเว็บขนาดเล็ก