ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ ขันตอนการคิดในเชิงการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (Empathize) การกำหนดปัญหา (Define)การร่วมกัน สร้างความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา (Ideate) การสร้างแบบจำลอง (Prototype) การทดลอง(Test) เขียนแผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การนำเสนอแผนธุรกิจ (Present)