30216-2007 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Techniques)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน
2. สามารถจัดการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้และรับผิดชอบในการปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. เขียนโครงการฝึกอบรมตามหลักการ
3. ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม
4. จัดการฝึกอบรมตามกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกเทคนิคการฝึกอบรม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรม หลังฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรม