ศึกกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนมไทยประเภทของขนมไทย ชนิดของขนมไทย ประจำท้องถิ่น การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบ ทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการและเทคนิคการท าขนมไทย การจัดตกแต่งการบรรจุภัณฑ์และ การเก็บรักษาขนมไทย