ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ ออกแบบร่างภาพและแสงเงาตามหลักองค์ประกอบศิลป์ การจัดแสง ถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า