ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกระบวนการวีดิทัศน์การเตรียมการวางแผนการผลิตการผลิตวีดิทัศน์และการนำไปใช้