ศึกษาความหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับตั๋วเงิน ประเภท การบันทึกบัญชี การคำนวณวันครบกำหนด การแก้ไขปรับปรุงรายการ