ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  ประเภทของผลิตภัณฑ์    เบเกอรี่การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ก่อนและหลังการบรรจุภัณฑ์