20702 – 2114 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2-0-2 (Cultural Tourism) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

     1. เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะสำคัญ ของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 

     2. เข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

     3. ตระหนักถึงความสาคัญ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

สมรรถนะรายวิชา 

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญองค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

     2. แสดงความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

     3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 

     4. นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษาเกี่ยวกบัความหมายความสำคัญองค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะ สำคัญของการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทัศนศึกษาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม