จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตเอกสาร 
2. สามารถผลิตเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ในสำนักงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้การผลิตเอกสารเพื่องานสำนักงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตเอกสารรูปแบบต่าง ๆ
2. ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเอกสารในสำนักงาน
3. ผลิตเอกสารประเภทต่าง ๆ ในสำนักงาน 

คำอธิบายรายวิชา 

         ศึกษาและปฏิบัติหลักการผลิตเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเอกสาร การใช้โปรแกรม สำเร็จรูปในการผลิตเอกสาร  การผลิตเอกสารทางราชการ การผลิตเอกสารทางธุรกิจ การผลิตแผ่นพับ จุลสาร ใบปลิว นามบัตร การผลิตเอกสารพับ 1 การผลิตเอกสารพับ 2  การออกแบบปกเอกสาร การเข้าเล่มเอกสาร และการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร