ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของสตรี การวัดตัว การสร้างแบบตัดมาตรฐาน กระโปรง
เสื้อ ชุดติดกัน และกางเกง การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้
ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า การสร้างและแยกแบบกระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกงแบบต่าง ๆ