20701-2104 แกะสลักผักและผลไม้ 2-2-3 (Fruit and Vegetable Curving)  

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกบงานแกะสลักผักและผลไม้ ั 2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ 3. สามารถแกะสลักผัก ผลไม้เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ 4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก ี่ ยวกบหลักการแกะสลักผักและผลไม้ ั

 2. แกะสลักผักและผลไม้เพื่อน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ั ในการแกะสลักผักผลไม้ในโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษา และฝึ กปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้