20406-2006 การจัดดอกไม้ 1-3-2 (Flower arrangement) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก ี่ ยวกบความรู้ทั ั วไปในการจัดดอกไม้ ่ หลักการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามหลักสากล การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ ในโอกาสต่าง ๆ การเก็บ รักษาชิ้นงาน การค านวณต้นทุน กา หนดราคา และจัดจ าหน่าย

 2. สามารถออกแบบ เตรี มวัสดุอุปกรณ์ จัดดอกไม้รู ปทรงพื้นฐาน จัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ และการรักษาชิ้นงาน การค านวณต้นทุน กาหนดราคา และจัดจ าหน ่าย 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบัการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน และการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ ตามลักษณะงาน 

2. ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตามหลักการปฏิบัติงาน 

3. จัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน และจัดดอกไม้แบสร้างสรรค์ตามหลักการจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน ตามหลักสากล 

4. ค านวณต้นทุน กาหนดราคาและจัดจ าหน ่าย ตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ ั การเก็บรักษา การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานตามหลักสากล การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ค านวณต้นทุน กาหนดราคา และจัดจ าหน ่าย