20406-2001 งานดอกไม้สด 1-4-3 (Fresh Flower jobs) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ ยวกบความรู้ทั ั วไปในงานดอกไม้สด หลักการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ่ และการเก็บรักษาชิ้นงาน การค านวณต้นทุน กาหนดราคา และจัดจ าหน ่าย 

2. สามารถประดิษฐ์งานดอกไม้สดเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาเอกลักษณ์ประจ าชาติ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ งานดอกไม้สด ตามหลักการจัดดอกไม้ 

2. ประดิษฐ์ดอกไม้สด ร้อยมาลัย จัดพานดอกไม้สดเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน 

3. ค านวณต้นทุน กาหนดราคา และเก ็บรักษางานดอกไม้สดตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบั การออกแบบ การเลือกและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การประดิษฐ์ การจัด และตกแต่งดอกไม้สด การร้อยมาลัย การจัดพานดอกไม้ เครื่องแขวนและประดิษฐ์ดอกไม้สด เพื่อใช้ ในงานอุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ งานตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ จัดตกแต่งและน าไปใช้การเก็บรักษา ชิ้นงาน ค านวณต้นทุน กาหนดราคาและจัดจ าหน ่าย