20401-2008 การอนุบาลและดูแลเด็ก 1-3-2 (Kindergarten and Child Care) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก ี่ ยวกบความรู้ทั ั วไปในการอนุบาลและดูแลเด็ก ่ 

2. สามารถอนุบาลและดูแลเด็ก 

3. เจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สะอาด เสียสละ เอื้อเฟื้อ และมีเมตตาต่อเด็ก 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ ยวกบัการอนุบาลและดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก ตามหลักการ 

2. ดูแลเด็กด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลและการเล่นของเด็กตามหลักการ 

3. จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกบั ความรู้ทัวไปเก ่ ี่ ยวกบการอนุบาลและดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก ั ด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การเล่นของเด็ก และการท าของเล่นส าหรับเด็ก และการจัดกิจกรรมนันทนาการ