30216-2004 หลักการจัดการเอกสาร 3-0-3 (Principles of Document Management) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการเอกสาร
2. สามารถใช้ทักษะการจัดการเอกสารในสำนักงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้หลักการจัดการเอกสาร 

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการจัดการเอกสาร
2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเอกสาร
3. ปฏิบัติงานเอกสารตามกระบวนการวงจรเอกสาร
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเอกสาร 

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการจัดการเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเอกสาร วงจรชีวิตเอกสาร ระบบ การจัดเก็บเอกสาร การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยเอกสารและข้อมูล และการจัดท าคู่มือการจัดการเอกสาร