จุดประสงค์ราชวิชา
     1. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนชวเลข
     2. มีทักษะในการเขียนอ่านชวเลข
     3. มีเจตคติที่ดีต่อชวเลข

สมรรถนะรายวิชา
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนชวเลข
     2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจดบันทึกข้อความ
     3. จดบันทึกชวเลขตามคำบอก
     4. อ่านและถอดข้อความชวเลขไทยตามคำบอก

คำอธิบายรายวิชา
     1. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชวเลขไทย  การเขียนพยัญชนะ  สระการเขีนประสมคำ  คำย่อ  คำวลี  ฝึกการจดชวเลขตามคำบอก  อ่านและถอดข้อความจากการจดชวเลข