ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ขั้นผลิตรูปแบบต่างๆ พ้ฒนาทักษะการพิมพ์ การพิมพ์หนังสือราชการ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ บันทึก รายงาน แบบฟอร์ม สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เอกสารอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์