จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.เข้าใจเกี่ยวกบการเตรียมหลักการจัดการต่อวัตถุดิบก่อนการแปรรูป การแปรรูปอาหารด้วยวิธีการ ทำแห้ง การรมควัน การหมัก การใช้อุณหภูมิสูง การใช้อุณหภูมิต่อการฉายรังสี และการใช้สารเคมี การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และบรรจุภัณฑ์ 

2. สามารถแปรรูปอาหารแห้งอาหารรมควัน อาหารหมัก การใช้อุณหภูมิสูง การใช้อุณหภูมิต่อการใช้ สารเคมีในอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดต้นทุน และบรรจุภัณฑ์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทน และสามารถทำงานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการแปรรู ปอาหาร การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และการบรรจุภัณฑ์ตามหลักการ 

2. แปรรูปอาหารตามชนิด และวิธีการตามกระบวนการแปรรูปอาหาร 

3. ประยุกต์ใช้หลักการ กระบวนการในการปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการจัดการต่อวัตถุดิบก่อนการแปรรูป การแปรรูปอาหารด้วยวิธีการ ทำแห้ง การรมควัน การหมัก การใช้อุณหภูมิสูง การใช้อุณหภูมิต่อการฉายรังสี และการใช้สารเคมี การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และบรรจุภัณฑ์