ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการร่วมค้า  การฝากขาย  การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ  และการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชีไว้ไม่สมบูรณ์