ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ชนิดหนังสือ การรับหนังสือ หารส่งหนังสือ การร่างและพิมพ์หนังสือ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร