คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติหลักการผลิตเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเอกสาร การใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปในการผลิตเอกสาร การผลิตเอกสารทางราชการ การผลิตเอกสารทางธุรกิจ การผลิตแผ่นพับ จุลสาร ใบปลิว นามบัตร การผลิตเอกสารพับ 1 การผลิตเอกสารพับ 2 การออกแบบปกเอกสาร การเข้าเล่มเอกสาร และการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร